Home
About us Rent
Buy
Shopping Cart
FAQ Stories
Home LT

Internetinės parduotuvės www.vaikutakas.lt  naudojimosi taisyklės (toliau-Taisyklės).

 

  1. Bendrosios nuostatos.

1.1.  Šis dokumentas yra pirkimo-pardavimo sutartis (toliau-Sutartis) tarp UAB „Projektinių sprendimų vertinimas“ (toliau-Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau-Pirkėjas), kuris nustato bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje www.vaikutakas.lt (toliau-Parduotuvė).

1.2.  Prieš užsakymo patvirtinimą, pirkėjas susipažįsta su Taisyklėmis ir tai patvirtina varnele „Aš susipažinau ir sutinku su el. Parduotuvės taisyklėmis“. Pirkėjui nesuteikiama galimybė vykdyti užsakymo, jei Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaręs.

1.3.  Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1.  Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) yra renkama tam, kad:

-          Apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus;

-          Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

-          Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.2.  Parduotuvės panaikinimo atveju, visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

2.3.  Jei pirkėjas užsisakė gauti Parduotuvės naujienas elektroniniu paštu, jis gali jų atsisakyti pranešęs apie tai vienu iš nurodytų kontaktų.

 

3.  Sutarties sudarymo momentas.

3.1.  Šalys susitaria, jog konkrečių prekių Sutartis yra sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas ir užsakytos prekės bus išsiustos Pirkėjui. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti parduotuvėje užsakytas ir pristatytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą, jei ji dar nebuvo sumokėta. Sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu. Šalys susitaria, kad iš tokios sutarties kylančius santykius tarp Šalių, maksimalia užsakytoms prekėms pritaikytina apimtimi, reglamentuoja šios taisyklės.

3.2.   Prekės nuomos sutartis bus sudaroma pristačius prekes nurodytu adresu.

 

4.  Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1.  Pirkėjas turi teisę pirkti prekes parduotuvėje šių Taisyklių ir parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2.  Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.

4.3.  Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenis, tenka Pirkėjui. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.4.  Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.

4.5.  Pirkėjas, naudodamasis parduotuve, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.6.  Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis elektronine parduotuve.

4.7.  Pirkėjas, užsakydamas prekes priimti pats arba nurodyti kitą asmenį, kuris priims prekes. Kitiems asmenims, kurie nebus nurodyti šioje  vietoje, prekės nebus perduodamos.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

5.1.  Jei Pirkėjas bando pakenkti www.vaikutakas.lt darbo stabilumui ir saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2.  Pardavėjas pasilieka teisę bet kada , nepranešęs Pirkėjui, nutraukti paslaugų teikimą, keisti parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Pardavėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui.

5.3.  Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.vaikutakas.lt elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.4.  Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, 6.3.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą , nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

5.5.  Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas  turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti Pirkėjui jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

5.6.  Pardavėjas įsipareigoja šiose taisyklėse ir parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės „www.vaikutakas.lt“ teikiamomis paslaugomis.

5.7.  Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

5.8.  Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklėse numatytomis „pristatymo sąlygomis“.

5.9.  Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

 

6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.

6.1.  Prekių kainos www.vaikutakas.lt suformuotame užsakyme nurodomos Litais su PVM.

6.2.  Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą-apmokėjimą prekių pristatymo metu. Vadovaudamasis Parduotuvėje pateikiamomis apmokėjimo instrukcijomis ir ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui už prekes (išskyrus atvejus kai Klientas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą –apmokėjimą prekių pristatymo metu). Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

6.3.  Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

6.3.1.         Apmokėjimas naudojantis banko elektroninės bankininkystės sistema. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su banku. Duomenys, kurie yra reikalingi pavedimui atlikti, bus pateikti elektroniniame laiške, kuris yra siunčiamas Pirkėjo užsakymo patvirtinimui.

6.3.2.         Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu- Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo-priėmimo) metu. Šiuo atsiskaitymo būdu galima atsiskaityti, jei suma neviršija 5000litų (penkių tūkstančių litų).

6.4.  Atsiskaitymas 6.3.1. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas už prekes turi apmokėti per 3 (tris) darbo dienas . Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6.5.  Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą-apmokėjimą pristatymo metu, jis privalo sumokėti už prekes pristatymo metu- atsiskaityti grynaisiais pinigais.

6.6.  Pirkėjui pasirinkus apmokėjimą grynaisiais pinigais, ir nesumokėjus Pardavėjui, ar jo atstovui pristačiusiam prekes, pirkimo-pardavimo sutartis nutrūksta, o Pardavėjas ar jo atstovas neturi pareigos perduoti prekes Pirkėjui, o taip pat įgyja teisę atsiimti prekę iš Pirkėjo, jeigu ji jau yra perduota Pirkėjui.

6.7.  Pirkėjas įsipareigoja atlyginti visas išlaidas, visus ir bet kokius Pardavėjo nuostolius, susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu, kuriuos patirs Pardavėjas dėl to, jog Pirkėjas pasirinkęs atsiskaitymo už prekes būdą-apmokėjimą grynaisiais pinigais, nesumokėjo Pardavėjui ar jo atstovui už prekes, įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis prekių pristatymui ir jų grąžinimui.

 

7. Prekių pristatymas.

7.1.  Prekių pristatymą vykdo pardavėjas ar jo atstovas (kurjeris).

7.2.  Jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

7.3.  Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, tokių kaip: pirkėjas pateikia klaidingą adresą ar kitą informaciją, reikalingą pristatyti prekę (-es); pirkėjas sutartu su Pardavėju (kurjeriu) metu nebūna namuose; bei kitų panašių priežasčių, vadovaujantis protingumo principu, priskirtinų prie Pirkėjo kaltės.

7.4.  Prekių pristatymo metu Pirkėjas, arba jo nurodytas kitas asmuo, kuris yra įgaliotas priimti prekes (toliau-Gavėjas), privalo si Pardavėju (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę. Gavėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė yra pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Gavėjas privalo atžymėti tai važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente. Gavėjui neatlikus šio veiksmo, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių gavėjas nepažymėjo anksčiau nustatyta tvarka.

7.5.  Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, kad siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

 

8. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas.

8.1.  Kiekvienos www.vaikutakas.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2.  Pardavėjas neatsako už tai, kad www.vaikutakas.lt esančios prekės spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3.  Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

8.4.  Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8.5.  Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

 

9. Atsakomybė.

9.1.  Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2.  Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.vaikutakas.lt internetine parduotuve.

9.3.  Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.vaikutakas.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4.  Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5.  Jei www.vaikutakas.lt Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

10. Apsikeitimas informacija.

10.1.      Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2.      Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Parduotuvėje skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

11. Autorinės teisės.

11.1.      www.vaikutakas.lt tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę informaciją, kuri yra saugoma pagal LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, galima kopijuoti ir spausdinti (išskyrus tretiesiems asmenims priklausančią informaciją). Tačiau atliekant tinklalapio turinio ar jo dalies publikavimą (citavimą), būtina nurodyti pirminį informacijos šaltinį (t.y. tinklalapį ir autorių).

 

12. Baigiamosios nuostatos.

     12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

     12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

     12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai                      sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.